KİLİMLİ KAYMAKAMLIĞI 
İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
HİZMET STANDARTLARI
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
Gerçek ve Tüzel Kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri
Dilekçe
30 gün
2
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu İle İlgili Başvurular
Bilgi edinme başvuru dilekçesi veya formu
30 gün
 
3
Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Başvurular
Tüketici şikayet dilekçesi
(varsa fatura, garanti belgesi, servis fişi vb. destekleyici belgeler eklenir.)
6 ay  -  1 yıl
4
Kamu Görevlileri Etik Kuruluna Yapılan Başvurular
Dilekçe
(Şikayet konusu ile ilgili bilgi ve belgeler)
30 gün
5
Bimer Başvuruları
Başvuru Dilekçesi ya da elektronik ortamda gönderilen müracaatlar
30 gün
6
Öğrenci Staj Başvuruları
1-Öğrenim durum belgesi
2-Staj başvuru formu
5 gün
7
İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
1-Dilekçe
2-İşyeri açma ve çalışma ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı örneği
3-Telekom internet bağlantı bilgisi
4-Filtre lisans belgesi fotokopisi
5-İkametgah belgesi
6- Nüfus cüzdan fotokopisi
15 gün
8
3091 Taşınmaz Mal Zilliyetliği İle İlgili Başvurular
Başvuru dilekçesi
15 gün
9
İnsan Hakları Başvurusu
Başvuru formu 
30 gün
10
“Apostille” Tasdik Şerhi İşlemleri
Sistemde imza ve mühür kaydı bulunmayan belgeler ile adli belgelerin noter tasdikli örnekleri
15 dakika
 
11
4483 S. Mem. ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Gereğince Yapılan Başvurular
Dilekçe
45 gün
12
Yurt Dışı Bakım Belgesi
1- Yurt dışı bakım belgesi formu (Muhtar onaylı)
2- Aile kayıt örneği veya beyanının muhtar tasdiki
10 dakika
13
Yerel Yönetimlerle ilgili İstek ve Şikayetler
Dilekçe
 
30 Gün
14
Dernek Kurulması Başvurusu
1- 2 adet dernek tüzüğü (her sayfası kurucular tarafından imzalanacak)
2- 2 adet dernek kuruluş bildirimi formu.
3-2 adet tebligat almaya yetkili kişileri gösteren liste (Kurucu üyelerin adı, adresi ve telefon numaraları yazılacak)
5 Dakika
15
Dernek Yetki Belgesi
Yönetim kurulu haricindeki yetkilendirilenler için dilekçe ve yetki belgesi örneği.
5 Dakika
16
Dernek Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Derbis üzerinden doldurulacak
Eğer  tüzük değişikliği yapılmışsa :
  • Genel kurul tutanağı (2 adet)
  • Değiştirilmiş tüzük (2 adet)
  • Tüzük değişikliği özet formu (2 adet)
5 Dakika
17
Dernek Yerleşim Yeri Değişikliği Bildirimi
DERBİS üzerinden doldurulacak
5 Dakika
18
Dernek Taşınmaz Mal Bildirimi
DERBİS üzerinden doldurulacak
5 Dakika
19
Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi
DERBİS üzerinden doldurulacak
5 Dakika
20
Lokal Açma ve İşletme Ruhsatı Başvurusu (İçkili – İçkisiz)
1-Yönetim kurulu karar fotokopisi (1 adet)
2- Lokal olarak açılacak yerin mülk sahibi veya kiracısı olduğuna, ana gayrimenkulün mesken, iş veya ticaret yeri olduğuna, belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunup bulunmadığına dair dernek başkanı tarafından imzalanmış yazılı beyan (1 adet)
3-Mesken sahiplerinin tamamının onayının belirtildiği muvaffakatname (1 adet)
4-Yapı kullanım izin belgesi (1 adet)
15 gün
21
Yardım Toplama Başvuruları
1-  Yardım toplamanın amacını belirten dilekçe;(gerçek kişiler için, en az üç kişilik sorumlu kurul oluşturulur ve dilekçe kurul başkanı tarafından yazılır, dernek veya tüzel kişilik tarafından yapılıyorsa yönetim kurulu tarafından alınacak yönetim kurulu kararı alınır ve dilekçede alınan kararın kısa özeti yazılır.)
Dilekçede belirtilecek hususlar;
a) Hangi amaçla ve ne miktarda yardım toplanacağı
b) Yardım toplama faaliyetinin süresi(1-3 ve 6 ay veya 1 yıl)
c) Kapsayacağı faaliyet alanı(Türkiye geneli il, iller veya ilçelerin belirtilmesi)
d) Yardım toplama faaliyet şekillerinden hangilerinin uygulanacağı (makbuz bastırmak, banka hesabı vs.)
e) Yardım toplama faaliyetinde kimlerin göre alacağı (yardım toplama faaliyetinde kamu görevlileri çalıştırılacaksa Mülki amirden alınmış izin belgeleri)
2- Dilekçe ekinde istenen belgeler;
a)-Yardım toplamada görev alacak şahıslara ait
-Nüfus cüzdanı fotokopileri
-2’şer adet vesikalık fotoğraf
b) Yardım miktarını belirlemeye yarayacak, keşif özeti, rapor ve belgeler
c) Kamu görevlisine ait çalıştığı kurum bilgileri
d)Tüzel kişiler için yönetim kurulu kararı
 
15 gün
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri              
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
Kaymakamlık
İsim       
Cemal KAR        
İsim       
Ünal KOÇ
Unvan  
İlçe Yazı İşleri Müdürü     
Unvan  
Kaymakam
Adres    
Kilimli Kaymakamlığı
Adres    
Kilimli Kaymakamlığı
Tel
0 372 270 03 01 
Tel
0 372 270 03 01 
Faks      
0 372 270 03 02 
Faks      
0 372 270 03 02 
e-Posta 
e-Posta