T.C.
KİLİMLİ KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
İhale İşlemleri
1- Adres Beyanı
2- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi     
3- Ticaret Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösteren belge   4- Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
5- Noter tasdikli imza beyannamesi 
6- Ticaret Sicil Gazetesi
7- Noter tasdikli imza sirküleri
8- Teklif mektubu
9- Geçici Teminat mektubu       
10- Teknik personel Taahhütnamesi                                                                              
11- Yapı araçları taahhütnamesi 
12- İş deneyim belgeleri
13- İhale dokümanının satın alındığına dair belge
7 gün
2
Mal ve Hizmet Alımlarının Ödenmesi
1- Faturanın Aslı 
2- Hesap Numarasını belirten dilekçe
2 gün
3
Köy Muhtarlığı Talepleri
Dilekçe ve varsa eki İhtiyar Heyeti Kararı vb.
15 gün
4
Kesin Teminat İadesi İşlemleri
1- Dilekçe     
2- Teminat Makbuzu veya Kesin Teminat Mektubu  
3- SGK'dan yapılan işe ilişkin ilişiksiz belgesi 
4- Kesin Kabul Tutanağı
2 gün
5
 
Geçici Kabul Ve Kesin Kabul Yapılması İşlemi
Dilekçe
7 gün
6
İş Deneyim Belgesi Talebi
Dilekçe
1 gün
               
                Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
               
İlk Müracaat Yeri :Köylere Hizmet Götürme Birliği
İsim                                       :Zehra BAY
Unvan                                   : Birlik Müdürü    
Adres                                    : Kilimli Kaymakamlığı     
Tel                                         : 0 372 260 01 19  
Faks                                      : 0 372 270 03 02
e-posta                                 : www.kilimli.gov.tr            
İkinci Müracaat Yeri                           : Kilimli Kaymakamlığı
İsim                                                       : Ünal KOÇ
Unvan                                                   : Kaymakam
Adres                                                    : Kilimli Kaymakamlığı     
Tel                                                         : 0 372 260 03 01
Faks                                                      : 0 372 270 03 02
e-posta                                 : www.kilimli.gov.tr